Web Analytics Made Easy - Statcounter
Deelnemersreglement

Deelnemersreglement

Deelnemersreglement effectief vanaf 1 december 2013 Artikel 1 Inleiding TradeXchange Nederland exploiteert in Nederland de TradeXchange een internationaal opererend systeem dat werkt met een complementaire valuta de Trade Euro. Het Deelnemersreglement bevat de voorwaarden waarop een deelnemer aan de TRADEXCHANGE NEDERLAND in Nederland deelneemt. Het Deelnemersreglement regelt de rechtsverhoudingen tussen TradeXchange Nederland en de deelnemers en regelt ook de rechtsverhoudingen tussen de deelnemers onderling, in aanvulling op de ruilovereenkomsten, koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdrachten en de overige overeenkomsten die de deelnemers van tijd tot tijd met elkaar aangaan. Artikel 2 Definities In het kader van deze overeenkomst hebben de navolgende begrippen de navolgende betekenis: “Deelnemer”: iedere persoon of onderneming die aan TradeXchange Nederland heeft verzocht te mogen deelnemen aan TRADEXCHANGE NEDERLAND en wiens aanvraag door TradeXchange Nederland is goedgekeurd. “Trade Euro’s”: Complementaire valuta die door TradeXchange Nederland in rekening courant worden geadministreerd en die door de deelnemers van TRADEXCHANGE NEDERLAND worden gebruikt om producten en diensten in rekening courant verhouding van elkaar te kopen en aan elkaar te verkopen met als bijzonder kenmerk dat zij noch geheel noch gedeeltelijk tegen Euro’s, Dollars of andere buitenlandse betaalmiddelen kunnen worden omgewisseld. “TradeXchange Nederland”: de beheerder en exploitant in Europa van TRADEXCHANGE NEDERLAND. Artikel 3 Aanvaarding Deelnemersreglement Door de aanvrage tot deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND én de goedkeuring van die aanvrage door TradeXchange Nederland erkent de deelnemer gebonden te zijn aan het TradeXchange Deelnemersreglement. Artikel 4 Verplichtingen TradeXchange Nederland TradeXchange Nederland: (a) opent voor iedere deelnemer een rekening courant in de administratie van TRADEXCHANGE NEDERLAND; (b) gaat regelmatig na of een deelnemer als tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten aan een andere deelnemer of TradeXchange Nederland de in Artikel 6a bedoelde (winkel-)prijs, tarief of honorarium in rekening brengt, en, indien blijkt dat een deelnemer daarin tekortschiet, neemt maatregelen om dat tekortschieten te herstellen; (c) boekt iedere betaling van Trade Euro’s door een deelnemer aan een andere deelnemer of aan TradeXchange Nederland regelmatig en tijdig in de desbetreffende rekening couranten; (d) verleent naar eigen inzicht en op door TradeXchange Nederland te bepalen voorwaarden Trade Euro voorschotten aan deelnemers; (e) opent voor iedere deelnemer de mogelijkheid om middels internet met gebruikmaking van een gebruikersnaam en wachtwoord inzage te hebben in de stand van zijn rekening courant; (f) neemt geheimhouding en vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van alle gegevens van een deelnemer, zijn rekening courant, voorschot, transacties etc., tenzij de deelnemer aan TradeXchange Nederland voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend voormelde gegevens geheel of gedeeltelijk aan andere deelnemers of derden bekend te maken of ter inzage te verstrekken; (g) brengt tijdig aan de deelnemers de kosten, fee’s en bijdragen, als vermeld in deze overeenkomst, in rekening; (h) ondersteunt waar nodig deelnemers bij hun ruiltransacties; (i) beheert het TradeXchange Reservefonds; (j) geeft een middels internet toegankelijke deelnemers gids uit waarin de door de deelnemers aangeboden producten en diensten vermeld zijn en zorgt voor het up to date houden van deze catalogus; (k) publiceert regelmatig middels internet ten behoeve van de deelnemers een nieuwsbrief; (l) spant zich in om TRADEXCHANGE NEDERLAND in Europa te promoten en verder te ontwikkelen onder meer door het werven van nieuwe deelnemers teneinde nieuwe producten en diensten toe te voegen aan de middels TRADEXCHANGE NEDERLAND aangeboden producten en diensten; (m) bemiddelt op verzoek van een deelnemer in tussen deelnemers ontstane geschillen; Artikel 5 Andere activiteiten en diensten van TradeXchange Nederland TradeXchange Nederland: a) bepaalt zelfstandig en naar eigen inzicht het aannamebeleid van nieuwe deelnemers en de voorwaarden van toetreding van deelnemers; b) mag zijn deelnemers benaderen voor het aanbieden en bemiddelen in onroerend goed; c) is bevoegd om op door TradeXchange Nederland vast te stellen voorwaarden vertegenwoordigers of andere derden aan te stellen ten behoeve van de promotie en ontwikkeling van TRADEXCHANGE NEDERLAND; Artikel 6 Verplichtingen van de deelnemer Ieder deelnemer draagt zorg dat: (a) hij als tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten aan een andere deelnemer of TradeXchange Nederland zijn gebruikelijke (winkel-)prijs, tarief of honorarium in rekening brengt, met dien verstande dat hij zelf mag bepalen welk gedeelte van deze prijs, tarief of honorarium hij in rekening brengt tegen Trade Euro’s en welk gedeelte in wettelijke Euro’s, met dien verstande dat de deelnemers die gekozen hebben voor onderlinge transacties tegen betaling van 100% trade euro’s , zij verplicht zijn om ook zelf tegen 100% betaling in Trade euro’s van die groep leden te accepteren. (b) hij het gedeelte van de prijs, tarief of honorarium dat hem in Euro’s en/of Trade Euro’s door een andere deelnemer in rekening wordt gebracht stipt betaalt. (c) hij stipt aan TradeXchange Nederland de deelnamefees en kosten betaalt waartoe hij krachtens deze overeenkomst gehouden is; (d) hij stipt andere deelnemers alle kosten (inclusief omzetbelasting) betaalt die voor hem voortvloeien uit de door hem gesloten ruiltransactie; (e) Bij het gebruik van een krediet in trade euro’s dient de deelnemer dit af te lossen op 100% trade. Ieder negatief saldo in trade euro’s dient eens per 5 jaar tenminste positief te zijn. Bij overschrijding van deze termijn wordt er jaarlijks een boete fee van 5% in euro over het negatieve saldo in rekening gebracht, te vermeerderen met btw. (f) hij vóór hij overgaat tot koop van een product of het afnemen van een dienst aan zijn wederpartij bekend maakt dat hij deelnemer is van TRADEXCHANGE NEDERLAND; (g) hij zijn overige verplichtingen als deelnemer van TRADEXCHANGE NEDERLAND, zoals deze van tijd tot tijd door TradeXchange Nederland vastgesteld zullen worden stipt zal nakomen. (h) hij in acht neemt dat deelname aan TradeXchange exclusief is. Dit houdt in dat er niet deelgenomen kan worden aan soortgelijke organisaties als TradeXchange die ook gebruikmaken van een complementaire valuta zolang de overeenkomst loopt met TradeXchange. Artikel 7 TradeXchange Transacties TradeXchange Nederland zal van tijd tot tijd instructies geven aan de deelnemers voor het uitvoeren van een geldige Trade Euro ruiltransactie. Afhankelijk van de aard en het bedrag van de transactie kunnen deze instructies variëren. Ze kunnen ook variëren omdat TradeXchange de voordelen van nieuwe technologieën internet promoot. De deelnemer zal zich houden aan de instructies die van kracht zijn ten tijde van de transactie. Artikel 8 Kosten, fees en bijdragen Iedere deelnemer zal aan TradeXchange Nederland als tegenprestatie voor de door TradeXchange Nederland gevoerde administratie van TRADEXCHANGE NEDERLAND en de overige door TradeXchange Nederland verleende diensten de navolgende kosten te betalen: 8.1 Transactiekosten Over iedere aankoop, die geheel of gedeeltelijk in Trade Euro’s wordt afgerekend, zijn door de aankopende deelnemer transactiekosten verschuldigd ten belope van 4,5%, exclusief BTW, over het totaal aantal bestede Trade Euro’s. 8.2 Maandelijkse kosten Vanaf het tweede jaar is Iedere deelnemer een maandelijkse fee van € 10,- en Trade Euro 10,-, te vermeerderen met BTW), aan TradeXchange Nederland verschuldigd. 8.3 Internationale transactie fee In geval van een internationale transactie, dat wil zeggen een TradeXchange transactie met een buitenlandse wederpartij of waarbij meer dan een muntsoort wordt gebruikt) is door iedere deelnemer aan TradeXchange Nederland een extra fee van 1%, te vermeerderen met BTW, verschuldigd over het Trade Euro gedeelte van de transactie. Deze fees dekken de kosten die internationale transacties met zich mee brengen en worden afgeschreven van de bankrekening van de deelnemer. 8.4 Entreebedrag Iedere deelnemer is aan TradeXchange Nederland een entreebedrag verschuldigd voor het eerste jaar, te betalen bij de inschrijving als deelnemer van TRADEXCHANGE NEDERLAND. 8.5 Bijdrage reservefonds Iedere deelnemer is aan het reservefonds een 0.5% transactiekosten verschuldigd. Het reservefonds is een rekening die nodig is om het systeem in balans te houden en zorg draagt voor een sterke trade euro. Artikel 9 Diversen 9.1 De in artikel 8 genoemde kosten, fees en bijdragen zijn door de deelnemer ook verschuldigd, indien het saldo van zijn rekening courant negatief is. 9.2 TradeXchange Nederland is gerechtigd om een deelnemer, die achterstallig is met de betaling van kosten, fees of bijdragen dan wel de aflossing van een aan hem verleend voorschot (zie Artikel 10.1 e.v.) door TradeXchange Nederland te bepalen restricties of bijkomende voorwaarden op te leggen met betrekking tot diens deelname en/of het gebruik van zijn rekening courant saldo. Een van de op te leggen restricties kan zijn dat het gebruik van de account wordt opgeschort totdat de openstaande kosten, fees of bijdragen zijn voldaan. Voor het herstellen van een geschorste account wordt € 25,- in rekening gebracht. Een bijkomende voorwaarde kan zijn dat de deelnemer de achterstand voldoet door betaling in Euro’s en/of een door TradeXchange Nederland te bepalen vertragingsrente voldoet. 9.3 TradeXchange Nederland zal iedere deelnemer maandelijks per e-mail een factuur/afschrift met de verschuldigde fees, kosten of bijdragen zenden met daarop tevens de transacties en saldi over de afgelopen maand. Deze factuur/afschriften worden 36 maanden bewaard in de online account. Voor nazending van factuur/afschriften ouder dan 6 maanden wordt € 2.50 in rekening gebracht. 9.4 Met uitzondering van de bijdrage calamiteitenfonds zal iedere deelnemer de in artikel 7 genoemde kosten, fees en bijdragen betalen door overmaking in Euro’s op de in de desbetreffende factuur vermelde bankrekening van TradeXchange Nederland. Artikel 10 Trade Euro Voorschot 10.1 TradeXchange Nederland kan aan een deelnemer een renteloos voorschot (‘Facility’) in rekening courant in Trade Euro’s verstrekken. De beslissing daartoe alsmede de hoogte van het voorschot behoort tot de exclusieve bevoegdheid van TradeXchange Nederland. Artikel 11 Transactions > Trade Euro’s 3.000 11.1 Voor alle TradeXchange Transacties met een waarde boven Trade Euro 3.000,00 dient tenminste 24 uur voordat de transactie plaatsvindt aan TradeXchange Nederland autorisatie te worden aangevraagd . 11.2 TradeXchange Transacties met een waarde tot Trade Euro 3.000,00 kunnen via het on line overboekingsysteem zelf worden overgemaakt, op voorwaarde dat het saldo van de desbetreffende rekening courant toereikend is en er geen openstaande facturen zijn. Artikel 12 Duur en beëindiging van deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND De deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND geldt voor onbepaalde duur. De deelname kan worden beëindigd in de navolgende gevallen: 12.1 door de deelnemer of TradeXchange Nederland: a) door schriftelijke opzegging met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden. 12.2 door TradeXchange Nederland: a) in het geval dat de deelnemer tekortschiet in de betaling van de in artikel 7 genoemde kosten, fees en bijdrage of in de nakoming van een andere substantiële verplichting uit hoofde van deze overeenkomst, en, na te zijn aangemaand dat tekortschieten te herstellen, daarin gedurende tenminste 7 dagen nalatig blijft; en b) in het geval dat de deelnemer tot liquidatie van zijn onderneming overgaat, een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, een verzoek tot surséance van betaling indient, een verzoek tot faillietverklaring indient, beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van zijn vermogen of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest; en c) in het geval dat TradeXchange Nederland gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een deelnemer zijn deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND gebruikt op een wijze die voor de andere deelnemers of TradeXchange Nederland schadelijk kan zijn of die anderszins in strijd is met goede trouw. (d) De deelnemer mag het traden niet onderbreken binnen de TradeXchange Exchange zonder schriftelijke toestemming van TradeXchange wanneer het deelnemer een negatief saldo heeft uitstaan. 12.3 Na de beeindiging van deze overeenkomst blijft de (voormalige) deelnemer jegens TradeXchange Nederland aansprakelijk voor de betaling van kosten, fees of bijdragen. 12.4 De (voormalig) deelnemer zal een eventueel negatief rekening courant saldo in Trade Euro’s binnen één maand na de beëindiging van zijn deelname aanzuiveren. Bij gebreke daarvan is deelnemer gehouden het negatief saldo te voldoen door betaling van Euro’s, in de koers 1 Trade Euro = 1 Euro. Artikel 13 Staking exploitatie TRADEXCHANGE NEDERLAND 13.1 In het geval dat de exploitatie van TRADEXCHANGE NEDERLAND door welke oorzaak dan ook wordt gestaakt, zal TradeXchange Nederland zich inspannen dat de staking van de exploitatie zal worden voorafgegaan door een periode van zes maanden waarbinnen de deelnemers de mogelijkheid hebben middels Trade Euro transacties met elkaar de Trade Euro saldi van hun rekening couranten tot nihil terug te brengen. 13.2 De deelnemers verbinden zich om na het verstrijken van deze zes maands periode alle openstaande negatieve Trade Euro rekening courant saldi, voorschotten, kosten, fees en bijdragen in Euro’s aan TradeXchange Nederland te betalen en TradeXchange Nederland zal zich inspannen om de incasso van daarvan te realiseren. 13.3 TradeXchange Nederland zal zich inspannen om – na aftrek van een incassovergoeding van 10% – alle geïncasseerde bedragen pro rate parte aan die deelnemers uit te keren die een positief Trade Euro rekening courant saldo hebben. Artikel 14 Slotbepalingen 14.1 TradeXchange Nederland is gerechtigd het Deelnemersreglement periodiek eenzijdig te wijzigen. TradeXchange Nederland zal de deelnemers zo spoedig mogelijk over iedere wijziging informeren door een mededeling op de website van TradeXchange. 14.2 TradeXchange Nederland is geen partij bij de ruilovereenkomsten, koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overige overeenkomsten die deelnemers van tijd tot tijd met elkaar aangaan. TradeXchange Nederland is evenmin anderszins aansprakelijk terzake van deze overeenkomsten. 14.3 Op het Deelnemersreglement is Nederlands recht van toepassing. 14.4 In geval van geschillen voortvloeiende uit tussen deelnemers gesloten overeenkomsten, als bedoeld in artikel 14.2, zullen de deelnemers trachten deze in eerste instantie trachten op te lossen met behulp van Mediation conform het mediation-reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. Copyright © TradeXchange Nederland
TradeXchange Nederland    Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden 058-2881608 After hours: 0629522971 info@tradexchange.
TradeXchange Nederland    Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden 058-2881608 After hours: 0629522971 info@tradexchange.

Deelnemersreglement

Deelnemersreglement effectief vanaf 1 december 2013 Artikel 1 Inleiding TradeXchange Nederland exploiteert in Nederland de TradeXchange een internationaal opererend systeem dat werkt met een complementaire valuta de Trade Euro. Het Deelnemersreglement bevat de voorwaarden waarop een deelnemer aan de TRADEXCHANGE NEDERLAND in Nederland deelneemt. Het Deelnemersreglement regelt de rechtsverhoudingen tussen TradeXchange Nederland en de deelnemers en regelt ook de rechtsverhoudingen tussen de deelnemers onderling, in aanvulling op de ruilovereenkomsten, koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdrachten en de overige overeenkomsten die de deelnemers van tijd tot tijd met elkaar aangaan. Artikel 2 Definities In het kader van deze overeenkomst hebben de navolgende begrippen de navolgende betekenis: “Deelnemer”: iedere persoon of onderneming die aan TradeXchange Nederland heeft verzocht te mogen deelnemen aan TRADEXCHANGE NEDERLAND en wiens aanvraag door TradeXchange Nederland is goedgekeurd. “Trade Euro’s”: Complementaire valuta die door TradeXchange Nederland in rekening courant worden geadministreerd en die door de deelnemers van TRADEXCHANGE NEDERLAND worden gebruikt om producten en diensten in rekening courant verhouding van elkaar te kopen en aan elkaar te verkopen met als bijzonder kenmerk dat zij noch geheel noch gedeeltelijk tegen Euro’s, Dollars of andere buitenlandse betaalmiddelen kunnen worden omgewisseld. “TradeXchange Nederland”: de beheerder en exploitant in Europa van TRADEXCHANGE NEDERLAND. Artikel 3 Aanvaarding Deelnemersreglement Door de aanvrage tot deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND én de goedkeuring van die aanvrage door TradeXchange Nederland erkent de deelnemer gebonden te zijn aan het TradeXchange Deelnemersreglement. Artikel 4 Verplichtingen TradeXchange Nederland TradeXchange Nederland: (a) opent voor iedere deelnemer een rekening courant in de administratie van TRADEXCHANGE NEDERLAND; (b) gaat regelmatig na of een deelnemer als tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten aan een andere deelnemer of TradeXchange Nederland de in Artikel 6a bedoelde (winkel-)prijs, tarief of honorarium in rekening brengt, en, indien blijkt dat een deelnemer daarin tekortschiet, neemt maatregelen om dat tekortschieten te herstellen; (c) boekt iedere betaling van Trade Euro’s door een deelnemer aan een andere deelnemer of aan TradeXchange Nederland regelmatig en tijdig in de desbetreffende rekening couranten; (d) verleent naar eigen inzicht en op door TradeXchange Nederland te bepalen voorwaarden Trade Euro voorschotten aan deelnemers; (e) opent voor iedere deelnemer de mogelijkheid om middels internet met gebruikmaking van een gebruikersnaam en wachtwoord inzage te hebben in de stand van zijn rekening courant; (f) neemt geheimhouding en vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van alle gegevens van een deelnemer, zijn rekening courant, voorschot, transacties etc., tenzij de deelnemer aan TradeXchange Nederland voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend voormelde gegevens geheel of gedeeltelijk aan andere deelnemers of derden bekend te maken of ter inzage te verstrekken; (g) brengt tijdig aan de deelnemers de kosten, fee’s en bijdragen, als vermeld in deze overeenkomst, in rekening; (h) ondersteunt waar nodig deelnemers bij hun ruiltransacties; (i) beheert het TradeXchange Reservefonds; (j) geeft een middels internet toegankelijke deelnemers gids uit waarin de door de deelnemers aangeboden producten en diensten vermeld zijn en zorgt voor het up to date houden van deze catalogus; (k) publiceert regelmatig middels internet ten behoeve van de deelnemers een nieuwsbrief; (l) spant zich in om TRADEXCHANGE NEDERLAND in Europa te promoten en verder te ontwikkelen onder meer door het werven van nieuwe deelnemers teneinde nieuwe producten en diensten toe te voegen aan de middels TRADEXCHANGE NEDERLAND aangeboden producten en diensten; (m) bemiddelt op verzoek van een deelnemer in tussen deelnemers ontstane geschillen; Artikel 5 Andere activiteiten en diensten van TradeXchange Nederland TradeXchange Nederland: a) bepaalt zelfstandig en naar eigen inzicht het aannamebeleid van nieuwe deelnemers en de voorwaarden van toetreding van deelnemers; b) mag zijn deelnemers benaderen voor het aanbieden en bemiddelen in onroerend goed; c) is bevoegd om op door TradeXchange Nederland vast te stellen voorwaarden vertegenwoordigers of andere derden aan te stellen ten behoeve van de promotie en ontwikkeling van TRADEXCHANGE NEDERLAND; Artikel 6 Verplichtingen van de deelnemer Ieder deelnemer draagt zorg dat: (a) hij als tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten aan een andere deelnemer of TradeXchange Nederland zijn gebruikelijke (winkel-)prijs, tarief of honorarium in rekening brengt, met dien verstande dat hij zelf mag bepalen welk gedeelte van deze prijs, tarief of honorarium hij in rekening brengt tegen Trade Euro’s en welk gedeelte in wettelijke Euro’s, met dien verstande dat de deelnemers die gekozen hebben voor onderlinge transacties tegen betaling van 100% trade euro’s , zij verplicht zijn om ook zelf tegen 100% betaling in Trade euro’s van die groep leden te accepteren. (b) hij het gedeelte van de prijs, tarief of honorarium dat hem in Euro’s en/of Trade Euro’s door een andere deelnemer in rekening wordt gebracht stipt betaalt. (c) hij stipt aan TradeXchange Nederland de deelnamefees en kosten betaalt waartoe hij krachtens deze overeenkomst gehouden is; (d) hij stipt andere deelnemers alle kosten (inclusief omzetbelasting) betaalt die voor hem voortvloeien uit de door hem gesloten ruiltransactie; (e) Bij het gebruik van een krediet in trade euro’s dient de deelnemer dit af te lossen op 100% trade. Ieder negatief saldo in trade euro’s dient eens per 5 jaar tenminste positief te zijn. Bij overschrijding van deze termijn wordt er jaarlijks een boete fee van 5% in euro over het negatieve saldo in rekening gebracht, te vermeerderen met btw. (f) hij vóór hij overgaat tot koop van een product of het afnemen van een dienst aan zijn wederpartij bekend maakt dat hij deelnemer is van TRADEXCHANGE NEDERLAND; (g) hij zijn overige verplichtingen als deelnemer van TRADEXCHANGE NEDERLAND, zoals deze van tijd tot tijd door TradeXchange Nederland vastgesteld zullen worden stipt zal nakomen. (h) hij in acht neemt dat deelname aan TradeXchange exclusief is. Dit houdt in dat er niet deelgenomen kan worden aan soortgelijke organisaties als TradeXchange die ook gebruikmaken van een complementaire valuta zolang de overeenkomst loopt met TradeXchange. Artikel 7 TradeXchange Transacties TradeXchange Nederland zal van tijd tot tijd instructies geven aan de deelnemers voor het uitvoeren van een geldige Trade Euro ruiltransactie. Afhankelijk van de aard en het bedrag van de transactie kunnen deze instructies variëren. Ze kunnen ook variëren omdat TradeXchange de voordelen van nieuwe technologieën internet promoot. De deelnemer zal zich houden aan de instructies die van kracht zijn ten tijde van de transactie. Artikel 8 Kosten, fees en bijdragen Iedere deelnemer zal aan TradeXchange Nederland als tegenprestatie voor de door TradeXchange Nederland gevoerde administratie van TRADEXCHANGE NEDERLAND en de overige door TradeXchange Nederland verleende diensten de navolgende kosten te betalen: 8.1 Transactiekosten Over iedere aankoop, die geheel of gedeeltelijk in Trade Euro’s wordt afgerekend, zijn door de aankopende deelnemer transactiekosten verschuldigd ten belope van 4,5%, exclusief BTW, over het totaal aantal bestede Trade Euro’s. 8.2 Maandelijkse kosten Vanaf het tweede jaar is Iedere deelnemer een maandelijkse fee van € 10,- en Trade Euro 10,-, te vermeerderen met BTW), aan TradeXchange Nederland verschuldigd. 8.3 Internationale transactie fee In geval van een internationale transactie, dat wil zeggen een TradeXchange transactie met een buitenlandse wederpartij of waarbij meer dan een muntsoort wordt gebruikt) is door iedere deelnemer aan TradeXchange Nederland een extra fee van 1%, te vermeerderen met BTW, verschuldigd over het Trade Euro gedeelte van de transactie. Deze fees dekken de kosten die internationale transacties met zich mee brengen en worden afgeschreven van de bankrekening van de deelnemer. 8.4 Entreebedrag Iedere deelnemer is aan TradeXchange Nederland een entreebedrag verschuldigd voor het eerste jaar, te betalen bij de inschrijving als deelnemer van TRADEXCHANGE NEDERLAND. 8.5 Bijdrage reservefonds Iedere deelnemer is aan het reservefonds een 0.5% transactiekosten verschuldigd. Het reservefonds is een rekening die nodig is om het systeem in balans te houden en zorg draagt voor een sterke trade euro. Artikel 9 Diversen 9.1 De in artikel 8 genoemde kosten, fees en bijdragen zijn door de deelnemer ook verschuldigd, indien het saldo van zijn rekening courant negatief is. 9.2 TradeXchange Nederland is gerechtigd om een deelnemer, die achterstallig is met de betaling van kosten, fees of bijdragen dan wel de aflossing van een aan hem verleend voorschot (zie Artikel 10.1 e.v.) door TradeXchange Nederland te bepalen restricties of bijkomende voorwaarden op te leggen met betrekking tot diens deelname en/of het gebruik van zijn rekening courant saldo. Een van de op te leggen restricties kan zijn dat het gebruik van de account wordt opgeschort totdat de openstaande kosten, fees of bijdragen zijn voldaan. Voor het herstellen van een geschorste account wordt € 25,- in rekening gebracht. Een bijkomende voorwaarde kan zijn dat de deelnemer de achterstand voldoet door betaling in Euro’s en/of een door TradeXchange Nederland te bepalen vertragingsrente voldoet. 9.3 TradeXchange Nederland zal iedere deelnemer maandelijks per e- mail een factuur/afschrift met de verschuldigde fees, kosten of bijdragen zenden met daarop tevens de transacties en saldi over de afgelopen maand. Deze factuur/afschriften worden 36 maanden bewaard in de online account. Voor nazending van factuur/afschriften ouder dan 6 maanden wordt € 2.50 in rekening gebracht. 9.4 Met uitzondering van de bijdrage calamiteitenfonds zal iedere deelnemer de in artikel 7 genoemde kosten, fees en bijdragen betalen door overmaking in Euro’s op de in de desbetreffende factuur vermelde bankrekening van TradeXchange Nederland. Artikel 10 Trade Euro Voorschot 10.1 TradeXchange Nederland kan aan een deelnemer een renteloos voorschot (‘Facility’) in rekening courant in Trade Euro’s verstrekken. De beslissing daartoe alsmede de hoogte van het voorschot behoort tot de exclusieve bevoegdheid van TradeXchange Nederland. Artikel 11 Transactions > Trade Euro’s 3.000 11.1 Voor alle TradeXchange Transacties met een waarde boven Trade Euro 3.000,00 dient tenminste 24 uur voordat de transactie plaatsvindt aan TradeXchange Nederland autorisatie te worden aangevraagd . 11.2 TradeXchange Transacties met een waarde tot Trade Euro 3.000,00 kunnen via het on line overboekingsysteem zelf worden overgemaakt, op voorwaarde dat het saldo van de desbetreffende rekening courant toereikend is en er geen openstaande facturen zijn. Artikel 12 Duur en beëindiging van deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND De deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND geldt voor onbepaalde duur. De deelname kan worden beëindigd in de navolgende gevallen: 12.1 door de deelnemer of TradeXchange Nederland: a) door schriftelijke opzegging met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden. 12.2 door TradeXchange Nederland: a) in het geval dat de deelnemer tekortschiet in de betaling van de in artikel 7 genoemde kosten, fees en bijdrage of in de nakoming van een andere substantiële verplichting uit hoofde van deze overeenkomst, en, na te zijn aangemaand dat tekortschieten te herstellen, daarin gedurende tenminste 7 dagen nalatig blijft; en b) in het geval dat de deelnemer tot liquidatie van zijn onderneming overgaat, een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, een verzoek tot surséance van betaling indient, een verzoek tot faillietverklaring indient, beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van zijn vermogen of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest; en c) in het geval dat TradeXchange Nederland gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een deelnemer zijn deelname aan TRADEXCHANGE NEDERLAND gebruikt op een wijze die voor de andere deelnemers of TradeXchange Nederland schadelijk kan zijn of die anderszins in strijd is met goede trouw. (d) De deelnemer mag het traden niet onderbreken binnen de TradeXchange Exchange zonder schriftelijke toestemming van TradeXchange wanneer het deelnemer een negatief saldo heeft uitstaan. 12.3 Na de beeindiging van deze overeenkomst blijft de (voormalige) deelnemer jegens TradeXchange Nederland aansprakelijk voor de betaling van kosten, fees of bijdragen. 12.4 De (voormalig) deelnemer zal een eventueel negatief rekening courant saldo in Trade Euro’s binnen één maand na de beëindiging van zijn deelname aanzuiveren. Bij gebreke daarvan is deelnemer gehouden het negatief saldo te voldoen door betaling van Euro’s, in de koers 1 Trade Euro = 1 Euro. Artikel 13 Staking exploitatie TRADEXCHANGE NEDERLAND 13.1 In het geval dat de exploitatie van TRADEXCHANGE NEDERLAND door welke oorzaak dan ook wordt gestaakt, zal TradeXchange Nederland zich inspannen dat de staking van de exploitatie zal worden voorafgegaan door een periode van zes maanden waarbinnen de deelnemers de mogelijkheid hebben middels Trade Euro transacties met elkaar de Trade Euro saldi van hun rekening couranten tot nihil terug te brengen. 13.2 De deelnemers verbinden zich om na het verstrijken van deze zes maands periode alle openstaande negatieve Trade Euro rekening courant saldi, voorschotten, kosten, fees en bijdragen in Euro’s aan TradeXchange Nederland te betalen en TradeXchange Nederland zal zich inspannen om de incasso van daarvan te realiseren. 13.3 TradeXchange Nederland zal zich inspannen om – na aftrek van een incassovergoeding van 10% – alle geïncasseerde bedragen pro rate parte aan die deelnemers uit te keren die een positief Trade Euro rekening courant saldo hebben. Artikel 14 Slotbepalingen 14.1 TradeXchange Nederland is gerechtigd het Deelnemersreglement periodiek eenzijdig te wijzigen. TradeXchange Nederland zal de deelnemers zo spoedig mogelijk over iedere wijziging informeren door een mededeling op de website van TradeXchange. 14.2 TradeXchange Nederland is geen partij bij de ruilovereenkomsten, koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overige overeenkomsten die deelnemers van tijd tot tijd met elkaar aangaan. TradeXchange Nederland is evenmin anderszins aansprakelijk terzake van deze overeenkomsten. 14.3 Op het Deelnemersreglement is Nederlands recht van toepassing. 14.4 In geval van geschillen voortvloeiende uit tussen deelnemers gesloten overeenkomsten, als bedoeld in artikel 14.2, zullen de deelnemers trachten deze in eerste instantie trachten op te lossen met behulp van Mediation conform het mediation-reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. Copyright © TradeXchange Nederland